Sázavský klášter - informace

Sázavský klášter
Sázava

Česky Česky English English Deutsch Deutsch

Spojení
AdresaZámek Sázava, bývalý klášter
285 06 Sázava
Telefon0328 491177
Fax0328 491339
E-mailzamek_sazava@pha.pvtnet.cz

Česky Česky

Sázavský Klášter

V místě dnešního k1áštera se podle legendy v roce 1032 setkal poustevník Prokop s knížetem Oldřichem. Poustevník nabídl knížeti v dřevěné číši vodu, která se proměnila ve víno. Z vděčnosti za tento zázračný čin pomohl kníže Prokopovi za1ožit klášter, v jehož zdech se rozvíjela kultura a bohoslu-žebné obřa-dy v jazyce slovanském. Součástí prohlídky, během níž si připomene-te dobu Velké Moravy a vznik čes-kého státu, je barokní refektář a ka-pitulní síň s nástěnnými malbami ze 14. století. Zároveň budete mít možnost si prohlédnout barokní kostel zasvěcený sv. Prokopovi. Kostel je zastávkou pro všechny, kteří v jeho prostorách nacházejí útěchu a povzbuzeni při pravidelných nedělních boho-službách. Své zážitky pak můžete nechat doznít v severní zahradë kláštera, kde naleznete odkryté základy kostela sv. Kříže z 11. stol., jehož pro české země neobvyklý půdorys (tzv. tetrakoncha) naznačuje stavební vlivy východní Evropy. V 19. století nechal nový majitel sázavského panství přestavět klášterní budovy pro potřeby zámec-kého bydleni. Stavební úpravy však nebyly příliš rozsáhlé.English English

Sázavský klášter

According to a legend, in 1032 Prokop the Hermit met Prince Oldřich at the place where the monastery was built. The hermit offe-red the prince water in a wooden cup. The water then transmuted into wine. To demonstrate his gratitude for this miracle the prince helped Prokop to found the monastery. The place became a flourishing center of Slavic culture and liturgy. During the sightseeing tour the visitors recall the period of the Great Moravia and of the beginnings of the Czech State. The tour includes also a baro-que refectory and capitular hall with mural pain-tings from the 14th century as well as the baroque church dedicated to St. Prokop. The church is also a place of regular Sunday divi-ne service for all see-king conso-lation and divine sup-port. Your spiri-tual percep-tions can pe-ter out in the northern garden of the mona-stery where you can find uncovered foundations of the Holly Cross Church from the 11th century. Its dispositi-on called 'tetrakoncha' is quite unusual for the Czech Lands and suggests east European influence. In the 19th century the owner of the Sázava estate had the monastery buildings rebuilt into a castle. The constructional changes, however, where not too extensive.Deutsch Deutsch

Sázavský klášter

Nach der Legende begegnete auf der Stelle des heutigen Klosters im Jahre 1032 der Eremit Prokop dem Fürsten Oldfich. In einem höl-zernen Becher bot der Eremit dem Fürsten Wasser an, das sich in Wein veränderte. Aus Dankbarkeit für diese Wundertat half der Fürst dem Eremiten ein Kloster zu gründen, in dessen Mau-ern sich die Kultur und sakrale Zere-monien in der slawis-chen Spra-che entwic-kelten. Ein Bestand-teil der Be-sichtigung, in deren Ver-lauf Sie an die Zeit des Grossmährens und die Entstehung des böhmischen Staates erinnert werden, ist ein Barockrefektorium und der Domsaal mit Wald-gemälden aus dem 14. Jahrhundert. Sie werden ebenfalls die Möglichkeit haben, sich die dem hl. Prokop geweihte Barockkirche anzusehen. Die Kirche ist eine Haltestelle für alle diejenigen, die in ihren Räumlichkeiten Trost und Aufmunterung bei regelmässigen Sonntagsgottesdiensten finden. Sie können dann Ihre Erlebnisse im nördlichen Klostergarten verklingen lassen, wo Sie entdeckte Fundamente der Hl.-Kreuz-Kirche aus dem 11. Jahrhundert finden werden, deren für böhmi-sche Länder ungewöhnlicher Grundriss (die sog. Tetrakoncha) an bauliche Einflüsse aus Osteuropa andeutet. Im 19. Jahrhundert liess der neue Inhaber des Grundbesitzes von Säzava die Klostegabäude für Schlosswohnensbedürfnisse umbauen. Die Bau-adaptierungen waren jedoch nicht sehr umfang-reisch.freska