Největší rybník byl u Pátku

V blízkosti Poděbrad se nachází obec Pátek, která je v historických pramenech prvně zmíněna kroku 1345 (Patek). Jazykovědec A. Profous uvádí ve své monografii o místních jménech v Čechách, že jméno pochází asi odtud, že ves byla založena v pátek. Jiný motivační podnět se objevuje v případě stejně znějícího místního jména Pátek na Lounsku. Tato ves byla vysazena jako ves trhová a měla trhy v pátek.

U vsi Pátku na Poděbradsku se nacházel ohromný rybník Bláto, který vznikl na rozlehlé bažinaté rovině. Koncem 15. až koncem 18. století byl největším rybníkem v Čechách s rozlohou 996 hektarů. Jeho tvar je znatelný u Senic, vlevo od silnice Poděbrady Jičín, Dnes rybník již neexistuje, jméno rybníka je však zachováno v názvech zdejších polí a luk. Pozůstatkem je zčásti zachovaný Sánský kanál, který jej napájel.

Bohuslav Balbín je autorem poutavého, latinsky psaného díla, které předkládá obraz Čech 17. století. Významná část tohoto díla, zajímavého i pro dnešního čtenáře, byla přeložena do češtiny pod názvem Krásy a bohatství české země (Praha 1986). Zde se v souvislosti s rybníky Svět u Třeboně a Bláto u Poděbrad píše: "Tyto rybníky překonávají všechny ostatní v Čechách velikostí, nikoli však příjemnou chutí ryb. Tu nezpůsobuje sama velikost, ale kvalita dna, jež poskytuje rybám bohatou potravu."

Výše zmíněný Sánský kanál je technickou zajímavostí. Nachází se jihovýchodně od Nymburka. Byl zbudován v 15. století k napájení rybníků poděbradského panství. Vytéká nad obcí Sány u Bader z řeky Cidliny, ve vzdálenosti asi 3 km vede Souběžně s Labem a ústí do říčky Mrliny nad Nymburkem pod Budiměřicemi. U Křečkova směrem na Kovanice je zachován zbytek původního kanálu, který zde ústil do Labe.

V 16. století se odděloval severně od Opolan u Mlýnku ze Sánského kanálu tzv. Nový kanál, který napájel 12 rybníků, včetně výše zmíněného Blata.

V dobách rozkvětu rybníkářství byly rybníky zakládány všude tam, kde pro to byly vhodné geologické a geomorfologické podmínky a kde bylo třeba likvidovat neužitečné a nezdravé bažiny.

JITKA MALENÍNSKÁ Ústav pro jazyk český AV ČR - MF Dnes 31. 5. 2001