Ze středověkých protokolů kolínských

Roku 1609 žaloval pan Mikoláš Pencerýn, že "kočí Martin Červenka do jeho dvora přivedl nějakou mechyni a tam se s ní nenáležitě choval". Za to byl Martin dle vůle pánů potrestán kládou a železem na krk.

Roku 1619 bylo hlášeno, že "v domě Marie Mastíkové šenkýřka Mandalena Muláčková nic nešenkovala a přec děvečky chovala, a tam tance a podezřelé schůze byly." Byla napomenuta, aby "děvečky propustila a sama se šlechetně bez podezření chovala".

Téhož roku "Kašpar, špitálník z Polep, do rady se dostavil s Annou podruhyní. Vyznal se, že s ní proti přikázání božímu živ byl, že jest za ním chodila do maštale a pokoje mu nedala. Podruhyně vyznala, že s Kašparem má dítě. Oba byli tázáni, chtějí-li se vzíti, což odepřeli. Radních proto vynesli tento soud: "Poněvadž spolu zhřešili, potrestáni mají býti, a sice tak, aby je pan rychtář na železo u pranýře dal, odtud do kostela k oddavkám aby vedeni byli, a co se jim prve líbilo, aby v budoucnu líbilo se i nadále."

Ještě týž rok udal pan primas, že u Špačků (čp.24) "dvě kurvě se zdržují". Proto bylo nařízeno městskému rychtáři, aby "všecky kurvy biřicem sehnati a z města vypráskati dal".

Roku 1621 "Zalman, Reginy Židovky syn, vešed do domu Zigmunda kramáře, tam podruhyně mačkal a líbal, až ho pohlavky odbyly. Dán do šatlavy, dokud matka zaň 15 kop nesloží.

Léta páně 1625 "Koděra, trubač na věži hlásné, děvky k sobě vábil a tance s nimi tropil. Nemaje toho pro vzácný klenot zvon Vužan činiti, opatřen byl šatlavou a do klády vsazen".

Kolínský zpravodaj