Načeradec, je znám již od 12. století

Načeradec je situován ve zvlněném terénů východně od údolí Blaníce, ve sníženině vymezené na severozápadě masivem Velkého a Malého Blaníku a na jihovýchodě úpatím poměrně strmého okraje Křemešnické vrchoviny. Tvoří jihovýchodní cíp chráněné krajinné oblasti Blaník.

I když se Načeradec poprvé připomíná až k roku 1184 (Nathseraz), soudí se, že Načeradec se zformoval již v 1. polovině 12. století jako raně středověké centrum s románským kostelem a s ním spojeným feudálním sídlem místního rodu Načeraticů erbu růže. Na město byla obec povýšena kolem roku 1442 (1456 in oppido Naczeraczi). Město Načeradec mělo po husitských válkách vlastní správu, rychtáře, konšely a pečeť. Bylo významným bodem, neboť na Haudianově mapě Cech z roku 1518 je zakresleno na pražské cestě přes Vlašim do Pacova a je i na všech pozdějších mapách. Na mapových kresbičkách vyniká věž farního kostela, například na mapě Aretinově z roku 1619. Stavba kostela sv. Petra a Pavla byla podle záznamů v předhusitských latinských misálech spojována se jmény páně Přibyslava, Vratce a Přibíka k roku 1273.1 když děkanský farní kostel je postaven v rané gotice, zbytky okének ve věži mají starší románský sloh. O starožitnosti města svědčí řada práv, jichž měšťané užívali a o něž v 17. století bojovali s vrchností. Město mělo velmi široké spádové území dané trhy. Matriky narozených a oddaných načeradecké fary počínají rokem 1667. Třicetiletá válka způsobila městečku Načeradec i jeho farnímu kostelu mnoho škod. Kostel byl vypleněn v letech 1620,1639 a naposled 1645 od Švédů po bitvě u Jankova. Ještě roku 1654 zůstáva la více než. polovina ze 78 načeradeckých domů pustá.

Místní jméno znělo prvotně Načerac: to byla odvozenina starobylou přivlastňovací příponou -j' ze staročeského osobního jména Načěrat ("kdo začíná boj") a znamenala "Načěratův (dvůr)". Toto jméno, obvyklé v severočeském rodu Hronovou, zaniklo již v 2. polovině 13. století. Když se totiž postupně přestávalo rozumět archaickému staročeskému slovu rat "boj, bitva", připodobnila si lidová etymologie druhý člen osobního jména k -rad (podle hojných osobních jmen s tímto zakončením, srov. Bolerad, Bratorad, Cětorad, Čstirad aj.) a nakonec analogií k místním jménům na -ec vznikla druhotné podoba Načeradec (r. 1450 de Naczeradcze ... in Naczeradci). U Znojma se nachází ves Načeratice.

JITKA MALENÍNSKÁ Ústav pro jazyk český AV ČR - MF Dnes 29. 10. 2001
Načeradec
OBEC S BOHATOU HISTORIÍ. Obec Načeradec zřejmé vznikla již v první polovině 12. století, první zmínky o ní jsou však až z roku 1184