Koupelny našich předků

Domácnost bez koupelny nebo alespoň tekoucí vody z kohoutku si dnes snad ani neumíme před-stavit. Jak na tom ale byli naši prapředkové v době největší kutnohorské slávy, tedy v období 14. a 15. století?

Nutno konstatovat, že oproti nám zcela bídně. Jako v dalších městech té doby se každá kapka vody musela donést od studny a použitá pak vylít třeba z okna do rozblácených městských uliček. A taková samozřejmost, jakou je dnes denní kgppel, to bylo prostě něco nepředstavitelného. Nicméně, abychom naše předky nepovažovali za špindíry nemyté a nečesané, je nutno se zmínit o kutnohor-ských lázních. Byly to domy, stávající podél poto-ka Vrchlice, jehož voda byla používána k obecní-mu blahu koupele v dřevěných kádích. Takové lá-zeňské domy můžeme v Kutné Hoře 15. a 16. sto-letí najít nejméně dva: Lázeň "U kola" stávala ved-le bývalého Ruthardova domu, ale v období husit-ských válek lehla popelem. Pusté staveniště dostal roku 1436 jakýsi Vaněk Vodička, ale až za dalších dvacet let zde Matěj z Kouřimi postavil novou lá-zeňskou budovu. Ta však zas pro změnu nepřežila třicetiletou válku.

Níže po proudu Vrchlice bychom se v 15. stole-tí setkali s druhým lázeňským domem. V roce 1451 jej postavil lazebník Šimek a s jistou dávkou neskromnosti jí dal název Nová lázeň. Již od sa-mých počátků měl však se svou lázeňskou živnos-tí nemalé potíže. Při stavbě se totiž neohlížel na ně-jaký ten metr zastavěného pozemku a tak záhy mu-sel zaplatit jistému Hrdeskovi, jeho ženě a tchyni jeden a půl kopy odbytného za to, že jeho lázeň-ský domek stál zčásti na jejich pozemku. Od roku 1483 nesla Šimkova lázeň název "Královská" a to zjevně jako připomenutí návštěvy krále Vladisla-va v Kutné Hoře. Postupně i tato lázeň chátrala a tak roku 1535 je toto místo označováno jako "poustka", neboli zpustlý dům.

Jak patrno, požadavky minulých generací na hy-gienu byly oproti našim zvyklostem mnohem skromnější. Ostatně, těžko říct, jak bychom se za-chovali my, současníci, kdybychom za pravidel-nou očistou museli putovat přes půl města. Asi by té pravidelnosti také ubylo. Není bez zajímavosti, že ještě do 1. poloviny minulého století neměla řada městských bytů své koupelny a tak když v roce 1938 byla otevřena moderní novostavba Zem-ské průmyslové školy.

MIROSLAV ŠTROBL - MF Dnes 15. 5. 2001