Činnost tajného kazatele Martina Rohlíčka

27. ledna 1736 se uskutečnilo v Kutné Hoře vyšetřování Jiřího Krodešky, Jakuba Homolky, jeho manželky Barbory a Josefa Kantůrka z Libenic a Anny, manželky Václava Havlovského.

Ze zápisu zaslaného pražské arcibiskupské konzistoři se dovídáme, že uvedená pětice se přiznala VP konání kacířských večeří pod obojí. V českých zemích již ve třetí čtvrtině 17. století můžeme spatřovat významnou duchovní změnu, kdy se většina obyvatel přiklání ke katolickému náboženství, což nebyl výsledek jen násilně prováděné rekatolizace, ale i jiných, pozitivnějších faktorů. Stále však existoval velký počet menších skupin či jednotlivců, kteří se drželi protestantské víry. Ukrývali knihy, někteří z nich odcházeli do emigrace a naopak zde působili i kazatelé, přicházející z okolních zemí. Martin Rohlíček z Velimi kvůli víře nejprve odešel do Horních Uher. Tehdy spolu s Mikulášem Vondráčkem a Jakubem Boháčkem roku 1723 odevzdal v Berlině memorandum tajnému radovi pruského krále Fridricha Viléma I. Se svými společníky vystupoval jako zástupce těch Čechů, kteří byli pronásledováni pro své náboženství. Opis memoranda předali i anglickému králi. Panovníci se skutečně memorandem zabývali, ale usoudili, že v dané situaci by českým evangelíkům spíše uškodili než prospěli. O pět let později domácí tajná církev vyslala Rohlíčka opět do Berlína se žádostí o jeho ordinaci. Daniel Jablonský, vnuk J. A. Komenského, toho času dvorní kazatel berlínský a senior polské větve jednoty bratrské, roku 1728 Udělil Rohllčkovi právo provádět službu slova a svátostí. Ten pak po dlouhá léta putoval mezi tajnými protestanty, především v Polabí a na Chrudimsku. Jeho činnost neunikala pozornosti katolické církve. Krajské úřady a vrchnosti byly na něho upozorňovány, přesto nemáme doloženo jeho zadržení.

LADISLAV JOUZA - MF Dnes 10. 4. 2001